فایل ورد مقاله سنجش ميزان مولفه هاي معماري مديريت دانش در شهرداري شهرستان زاهدان

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله سنجش ميزان مولفه هاي معماري مديريت دانش در شهرداري شهرستان زاهدان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله سنجش ميزان مولفه هاي معماري مديريت دانش در شهرداري شهرستان زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله سنجش ميزان مولفه هاي معماري مديريت دانش در شهرداري شهرستان زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله سنجش ميزان مولفه هاي معماري مديريت دانش در شهرداري شهرستان زاهدان :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
سید علی داودی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (نویسنده مسئول)

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری مؤلفه های معماری مدیریت دانش، وضعیت هر یک از مؤلفه ها و شناسایی میزان معماری مدیریت دانش در شهرداری شهرستان زاهدان می باشد که با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شهرداری زاهدان که دارای تحصیلات عالی بوده تشکیل داده که تعداد آنها 136 نفر می باشد و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه بین 97 و 103 نفر می باشد که به جهت بالا بردن درصد اطمینان تعداد 105 پرسشنامه توزیع و 104 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه ساخته محقق با 63 سوال استفاده گردید. با استفاده از نظرات متخصصین و صاحبنظران روایی صوری پرسشنامه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه ها نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0/983 برآورد گردیده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار Spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که با توجه به ماهیت داده ها و مقیاس اندازه گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی (فراوانی، درصد، میانگین؛ واریانس و آزمون t تک نمونه ای) استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، معماری مدیریت دانش جامعه مورد مطالعه یا میانگین تجربی 2/52 که از میانگین نظری 3 کمتر می باشد و بالاترین میانگین بدست آمده مربو به مولفه استفاده از فن آوری اطلاعات با مقدار 2/71 و کمترین میانگین بدست آمده مربوط به مشارکت با مقدار 2/45 بوده است که با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش راهکارهایی برای بهبود وضعیت معماری مدیریت دانش در شهرداری زاهدان ارائه شده است.

توضیحات بیشتر