فایل ورد مقاله رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز استراتژي ها نمونه موردي: کميته امداد امام خميني (ره)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز استراتژي ها نمونه موردي: کميته امداد امام خميني (ره) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز استراتژي ها نمونه موردي: کميته امداد امام خميني (ره)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز استراتژي ها نمونه موردي: کميته امداد امام خميني (ره)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله رتبه بندي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز استراتژي ها نمونه موردي: کميته امداد امام خميني (ره) :


محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
علی مروتی شریف آبادی – استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
اعظم هادیان ندوشن – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر یزد
مژده حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده:
در این پژوهش تلاش شده است تا عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز استراتژیهای تدوین شده در کمیته امداد امام خمینی (ره) شناسایی و از لحاظ اهمیت، رتبه بندی شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها، توصیفی/ پیمایشی میباشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی در استان یزد تشکیل می دهد. در آغاز و پس از مطالعه ادبیات تحقیق، منابع و کتب مختلف، 11 متغیر به عنوان عوامل موثر بر اجرای استراتژیها در یک سازمان شناسایی و پرسشنامهای با 52 پرسش بر مبنای آن طراحی گردید. پس از بررسی روایی و پایایی اولیه آن، پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بین 60 نفر از افراد جامعه توزیع گردید. در ادامه با استفاده از نرم افزار آماری spss15 و استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف – KS و آزمون علامت، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و عوامل موثر بر اجرای استراتژیها شناسایی شدند در نهایت با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن عوامل موثر رتبه بندی گردیدند.

توضیحات بیشتر