فایل ورد مقاله ايجاد طبقهبند مبتني بر يادگيري جمعي با استفاده از خوشهبندي و معيارشباهت فازي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ايجاد طبقهبند مبتني بر يادگيري جمعي با استفاده از خوشهبندي و معيارشباهت فازي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ايجاد طبقهبند مبتني بر يادگيري جمعي با استفاده از خوشهبندي و معيارشباهت فازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ايجاد طبقهبند مبتني بر يادگيري جمعي با استفاده از خوشهبندي و معيارشباهت فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ايجاد طبقهبند مبتني بر يادگيري جمعي با استفاده از خوشهبندي و معيارشباهت فازي :


محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
سجاد غلامی – دانشجو، بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان،
مهدی افتخاری – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه، بخش مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان ،

چکیده:
در این مقاله، یک روش جدید مبتنی بر خوشهبندی برای ایجاد طبقهبند مبتنی بر یادگیری جمعی ارائه شده است. در روش پیشنهادی،ابتدا مرکز خوشه ها با یک الگوریتم خوشه بندی محاسبه می شود و سپس با استفاده از یک معیار شباهت فازی، خوشههای فازیتعریف میشود. یک نمونه داده با یک درجه عضویت به هر خوشه فازی تعلق خواهد داشت. از این درجه عضویت می توان برای تخصیص یک وزن به هر نمونه در خوشه های مختلف استفاده کرد. به ازای هر خوشه فازی یک طبقه بند آموزش داده میشود کهدادههای آموزشی آن با توجه به وزن داده ها در آن خوشه فازی و با استفاده از یک روش نمونه برداری با جایگذاری وزن دار ادتخابمیشودد. برای پیشبینی نمونه جدید، تصمیمهای طبقهبندههای پایه با استفاده از روش رای اکثریت وزندار ترکیب میشودد. روش پیشنهادی با ایجاد زیرمجموعههای آموزشی با همپوشانی و دردظرگرفتن معیار شباهت بین نمونه ها باعث افزایش دقتو طبقهبندی میشود. کارایی روش پیشنهادی با سایر روشهای ایجاد طبقهبند مبتنی بر یادگیری جمعی مانندboosting ،bagging یک روش مبتنی بر خوشهبندی مقایسه شده است. دتایج تجربی نشان میدهد که اسهتفاده از معیار شباهت فازی برای ایجاد زیرمجموعه های مختلف داده های آموزشی در هنگاس ساخت طبقه بند مبتنی بر یادگیری جمعی از روشهای خوشهبندی بدون همپوشانی بهتر است

توضیحات بیشتر