فایل ورد مقاله تاثير روش هاي کاربرد کود بيولوژيکي و کاهش مصرف کود شيميايي بر برخي خصوصيات رشدي گل هميشه بهار ( Calendula officinalis L.)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير روش هاي کاربرد کود بيولوژيکي و کاهش مصرف کود شيميايي بر برخي خصوصيات رشدي گل هميشه بهار ( Calendula officinalis L.) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير روش هاي کاربرد کود بيولوژيکي و کاهش مصرف کود شيميايي بر برخي خصوصيات رشدي گل هميشه بهار ( Calendula officinalis L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير روش هاي کاربرد کود بيولوژيکي و کاهش مصرف کود شيميايي بر برخي خصوصيات رشدي گل هميشه بهار ( Calendula officinalis L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير روش هاي کاربرد کود بيولوژيکي و کاهش مصرف کود شيميايي بر برخي خصوصيات رشدي گل هميشه بهار ( Calendula officinalis L.) :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
عاطفه براری تاجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، گروه باغبانی، رشت، ایران
داود هاشم آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه باغبانی، رشت، ایران
سید مهدی میثاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، گروه باغبانی، رشت، ایران

چکیده:
کشاورزی پایدار امروزه یک نظام تولیدی است که بر کاهش مصرف نهادههای شیمیایی (سم یا کود) استوار است. استفاده بیش از حد از کود و سموم علاوه بر آلودگیهای زیست محیطی و از بین بردن منابع طبیعی آب و خاک موجب افزایش هزینههای تولید در کشاورزی شده است. رویکرد جهانی با هدف مصرف کودهای زیستی که شامل میکروارگانیسم های زنده هستند، در جهت کاهش آلودگی حاصل از نهاده های شیمیایی و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات گیاهی در راستای کشاورزی پایدار می باشد. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده ازکود بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم های حل کننده فسفات، با هدف کاهش مصرف کود شیمیایی فسفره در کشت گل همیشه بهار بوده است. به منظور بررسی اثر متقابل روش های مختلف کاربرد کود زیستی فسفاته بر کیفیت وکمیت گیاه همیشه بهار ( Calendula officinalis L.)، آزمایش فاکتوریل با 2 فاکتور: 1- روش های مختلف کاربرد کود زیستی فسفاته بارور -2 در چهار سطح : M1 (بدون استفاده از کود فسفاته بارور)، M2 (کود بارور بصورت بذرمال)، M3 (کود بارور بصورت آغشتن به ریشه)، M4 (کود بارور بصورت بذر مال+آغشتن ریشه ) و 2- سطوح مختلف فسفر شیمیایی در چهار سطح – P1 (صفر)، P2(100)، p3(200)، p4(300 میلی گرم درلیتر) سوپر فسفات تریپل، برپایه طرح بلوک کامل تصادفی با 16 تیمار، 5 تکرار و در هر تکرار 5 گلدان انجام شد. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل قطر گل، عمر گلدانی، وزن تر اندام هوایی و فسفر کل اندام هوایی بوده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادها نشان داد که اثر متقابل بین M و P روی صفات قطر گل، عمر گلدانی و فسفر کل اندام هوایی در سطح احتمال 1 درصد و وزن تر اندام هوایی در سطح 5 درصد معنی دار شده است. تیمار M2P4 ( کود بارور بصورت بذر مال به همراه 300 میلیگرم در لیتر فسفر شیمیایی) در صفاتی مانند قطر گل، عمرگلدانی و فسفر کل اندام هوایی به عنوان بهترین تیماربوده است و تیمار M4P1 در صفت وزن تر اندام هوایی تیمار برتر و قابل توصیه می باشد.

توضیحات بیشتر