فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم آربکين ( Olea europea L. cv. Arbequine)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم آربکين ( Olea europea L. cv. Arbequine) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم آربکين ( Olea europea L. cv. Arbequine)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم آربکين ( Olea europea L. cv. Arbequine)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير زمان برداشت بر ميزان اسيديته، درصد روغن و ميزان اولئيک اسيد زيتون رقم آربکين ( Olea europea L. cv. Arbequine) :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سعیده کیوانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی گرایش میوه کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
داود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهزاد کاویانی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا یوسفی – معاون مرکز تحقیقات زیتون رودبار

چکیده:
زیتون Olea europea L.) )از گیاهان دو لپه با گل های کامل از تیره زیتون سانان Oleaceae و جنس Olea است. به منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر کیفیت روغن و میوه زیتون(europea L. cv. Arbequine Olea ) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار زمان برداشت در شش زمان91/8/3)، 91/8/10،91/8/17،91/8/24، 91/9/1، 91/9/8) در سه تکرار و مجموعاً 18 پلات آزمایشی انجام شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان برداشت بر صفات اندازه گیری شده در سطح 5 یا 1 درصد آماری معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تیمار b1(91/8/3)با 018 درصد و تیمارb2 (91/8/10) با 034 درصد نسبت به سایر تیمارها برتری داشتند و میزان اسیدیته کل را به نحو محسوسی کاهش دادند. همچنین تیمارها b5(91/9/1)،b2 (91/8/10) با به ترتیب 6344 و 6280 درصد اسید اولئیک بهترین تیمارها بودند و نسبت به سایر تیمارها میزان اولئیک اسید را افزایش دادند و تیمارb6 (91/9/8) با 061 درصد نسبت به سایر تیمارها درصد روغن بیشتری داشت.

توضیحات بیشتر