فایل ورد مقاله تاثير کاربرد لجن فاضلاب بر جذب عناصر سرب و کادميم در گياه مرزه

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله تاثير کاربرد لجن فاضلاب بر جذب عناصر سرب و کادميم در گياه مرزه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله تاثير کاربرد لجن فاضلاب بر جذب عناصر سرب و کادميم در گياه مرزه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله تاثير کاربرد لجن فاضلاب بر جذب عناصر سرب و کادميم در گياه مرزه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله تاثير کاربرد لجن فاضلاب بر جذب عناصر سرب و کادميم در گياه مرزه :


محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
ابوالفضل احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران.
عباس هانی – عضو هیأت علمی گروه علوم زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران.
محمد شریف مقدسی – عضو هیأت علمی گروه علوم زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران.

چکیده:
با گسترش تکنولوژی و کمبود منابع غذایی استفاده از لجن فاضلاب در تولید نیازهای غذایی بشر امری اجتناب ناپذیر است. لجن فاضلاب که از منابع مختلف شهری و صنعتی تهیه می گردد می تواند عناصر مورد نیاز گیاهان رو تامین نماید. در خاکهای ایران مرکزی که بیشتر تحت تأثیر اقلیم خشک ونیمه خشک کمبود آهن و روی مشاهده میشود پس استفاده از لجن فاضلاب مفید است. بدین منظور با هدف بررسی کاربرد توام کود دامی و لجن فاضلاب بر میزان جذب عناصر نیکل و روی در گیاه مرزه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام می گیرد. تیمارها شامل چهار سطح لجن فاضلاب ، شاهد ) و 15 (S1) و 30 (S2) و 80 (S3) تن در هکتار و چهارسطح کود دامی شاهد (F0) و 20 (F1) و 40 (F2) و 80 (F3) تن در هکتار می باشد که به صورت مزرعه ای انجام می گیرد. نتایج نشان داد در نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر لجن فاضلاب بر میزان وزن تر و خشک معنی دار نگردید. این درحالی است که اثر لجن فاضلاب بر غلظت های کادمیم و سرب معنی دار گردید. اثر متقابل لجن فاضلاب و کود دامی بر میزان وزن تر و خشک معنی دار نگردید. از طرف دیگر اثر متقابل این دو بر میزان کادمیم و سرب معنی دار گردید. کود دامی تاثیر معنیداری بر میزان وزن خشک و تر و غلظت کادمیم گیاه داشت حال آنکه اثر معنی داری بر میزان سرب گیاه نداشت. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با افزایش میزان لجن فاضلاب غلظت کادمیم کاهش پیدا کرد و اختلافی بین سطوح 15، 30 و 80 تن در هکتار مشاهده نگردید. که این امر احتمالا ناشی از افزایش رشد گیاه و کاهش غلظت این عنصر در گیاه گردید.

توضیحات بیشتر