فایل ورد مقاله بهبود عملکرد تشخيص دستنوشتههاي برخط فارسي به روش نزديکترين همسايگي و کاهش محدوديت هاي کاربر

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بهبود عملکرد تشخيص دستنوشتههاي برخط فارسي به روش نزديکترين همسايگي و کاهش محدوديت هاي کاربر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بهبود عملکرد تشخيص دستنوشتههاي برخط فارسي به روش نزديکترين همسايگي و کاهش محدوديت هاي کاربر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بهبود عملکرد تشخيص دستنوشتههاي برخط فارسي به روش نزديکترين همسايگي و کاهش محدوديت هاي کاربر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بهبود عملکرد تشخيص دستنوشتههاي برخط فارسي به روش نزديکترين همسايگي و کاهش محدوديت هاي کاربر :


محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
سلمان مسکنتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات بوشهر، گروه مهندسی کامپیوتر، بوشهر، ایران
احمد کشاورز – استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
مهدی صادق زاده – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات بوشهر، گروه مهندسی کامپیوتر، بوشهر، ایران

چکیده:
پیوستته بودن کلمات فارستی و وجود تنوع بستیار زیاد رست الخط این زبان و همچنین شکلهای متنوع حروف فارسی بسته به محل قرارگیریشتان در کلمه، تشتخیص دستتنوشتههای فارسی را به چالش کشاندهاند. به دلیل این پیچیدگیها، معمولاً قواعدی تعیینمیشتتود که کاربران در هنگام نوشتتتن م بور به رعایت آنها هستتتند. در این مقاله برای کاهش این محدودیتها، راهکارهایی مطرح خواهی نمود که به ستادگی قابل پیادهسازی هستند. پس از آن به روش نزدیکترین همسایگی دستنوشته ورودیمورد تحلیل قرار گرفته و بازشتناستی میشتود. فرآیند بازشناسی معرفی شده در این نوشتار به این صورت است که ابتداعلائ و بدنهی زیرکلمات دستتنوشتتهی ورودی تفکیک شتده و بدنهی هر زیرکلمه و علائ آن مشخص میشود، سپس علائ زیرکلمات تشتخیص داده شده و بر اساس آن م موعهای از واژگان به عنوان فرضیه در نظر گرفته میشوند، فاصلههر فرضتیه بر استاس میزان شتباهت آن به دستنوشته ورودی محاسبه شده و بر اساس این فاصله محتملترین فرضیه مشخص میشود. با بهکارگیری روش ارائه شده، برای بازشناسی متن نمونه، دقت 959 % در سطح حروف حاصل گردید

توضیحات بیشتر